Sanking i kystsamiske områder

Sankingsprosjektet: Kunnskap om sanking av multer og egg i stedsnavn, fortellinger og språk

---

Et samarbeidsprosjekt

Mearrasiida er med som lokal samarbeidspartner i et forskningsprosjekt om sanking i kystsamiske områder. Formålet med prosjektet er å beskrive sanking (særlig av bær og egg) i dagens samfunn, og undersøke hvordan kunnskap om sanking kommer til uttrykk i samiske språk, i fortellinger og i stedsnavn. Prosjektet har tre utvalgte forskningsområder: Porsanger (særlig holmer i indre del av Porsangerfjorden), Varanger og Tysfjord. Det har en flerfaglig tilnærming, basert på samfunnsvitenskap og språkfag.

Prosjekt-tittel: Making knowledges visible: Relational gathering practices and their linguistic and narrative expressions in coastal Sápmi

---

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen

Deltakelse og observasjon kan gi tilgang til menneskers “tause” kunnskaper, og i dette prosjektet ønsker vi å delta i aktuelle sankingssaktiviteter. I tillegg vil vi intervjue både kvinner og menn, individuelt og i gruppeintervjuer. Lokale ressursgrupper vil videre bistå med veiledning knyttet til stedsnavn og begreper.

Prosjektet vil bidra til å dokumentere og anerkjenne bærplukking og eggsanking som sentrale samiske høstingspraksiser. Disse to former for høsting har hittil fått lite akademisk oppmerksomhet. På denne måten bidrar prosjektet med ny kunnskap av betydning for samiske samfunn, det norske majoritetssamfunnet, og i en internasjonal urfolkskontekst. Siden prosjektet vektlegger både kvinners og menns sankingspraksiser, utgjør det i tillegg et viktig bidrag til den begrensede forskningen på kvinners naturressursbaserte aktiviteter i Sápmi.

---

Deltakere

Prosjektleder: Solveig Joks ved Diehtosiida Sámi allaskuvla (Samisk høgskole) i Kautokeino.

Andre deltakere:

Stine Rybråten, NINA

Harrieth Aira, Árran

Jorunn Jernsletten, Varanger samiske museum

Svanhild Andersen og Steinar Nilsen, Mearrasiida

Ekspertgruppe: John Law, Kaisa Rautio Helander, Mikkel Nils Sara, Britt Kramvig, MJ Barrett og Jens Ivar Nergård.

---

Artikler

- Frustrated caretakers: Sámi egg gatherers and cloudberry pickers.

Solveig Joks 2022, i The Sámi World, s. 150-164 (Om artikkelen, se engelskspråklig presentasjon nederst på denne siden).

- Artikkel: Moltebærsanking – samisk tradisjonell kunnskap, identitet og kultur (arran.no)

Harrieth Aira 2021, i Bårjås

- Verbing meahcci: Living Sámi lands

Solveig Joks, Liv Østmo, John Law 2020, i Sociological Review (sagepub.com)

- Lubmen- ja mannenpráksisat Porsáŋggus. Mo mearrasámi guovllu olbmot dádjadit iežaset birrasii.

Steinar Nilsen ja Solveig Joks ja Svanhild Andersen, i Sámi dieđalaš áigečála (uit.no)

- Duobddága - sijda ja sámevuoda friddjasaje

Harrieth Aira 2022, i Sámi dieđalaš áigečála (uit.no)

---

Artikkel klar for publisering:

- Mijá duobddága: Sankingspraksiser i samiske kystområder – relasjoner, verdier og bærekraft.

Stine Rybråten, Harrieth Aira, Svanhild Andersen, Solveig Joks, Steinar Nilsen, publiseres i Tidsskrift for samfunnsforskning i 2024)

---

Artikler til vurdering i ulike tidsskrift:

- At home in the cloudberry marsh: On the making and remaking of Sámi home place landscapes

- Knowing and caring for cloudberries: The abandoned attempt of cloudberry cultivation in coastal Sápmi

---

Avisinnlegg m.m.

- Kystsamiske sankingspraksiser, og hvordan de kommer til uttrykk i språk, stedsnavn og fortellinger

Samisk versjon (publisert i tidsskriftet Sámis):

- Monnen ja lubmen mearrasámegielas ja muitalusain

Både norsk og samisk versjon: Solveig Joks og Steinar Nilsen)

- Levende samiske bygder sikrer språk, kunnskap og selvforsyning

Solveig Joks og Steinar Nilsen, Ságat 2020

- FeFo og samisk bruk av meahcci

Solveig Joks og Liv Østmo, Ságat 2021

- Moltebær- og sankingsprosjekt i Tysfjord

Harrieth Aira, Bäjkkeavijssa NuorttaSällto/Lokalavisa NordSalten)

---

Annet

- HandsOn Cloudberries | Society for Cultural Anthropology (culanth.org)

Stine Rybråten 2022

- Derfor er det svarte prikker på multebær

NRK-oppslag med utgangspunkt i spørsmål fra Solveig Joks)

---

Blogg

Blogg-innlegg i sankingsprosjektet (eller inspirert av tema sanking og tradisjonell kunnskap. Meronbloggen, Mearrasiida).

---

Nettsted

Nesseby Multer

---

Foredrag

Bærsanking - bra for (folke)helsa (Harrieth Aira 2022)

Hjemme i multemyra (Stine Rybråten 2021)

---

Forskningsdagene 2020:

Naturens stemme - om om det samiske fortellingsmaterialets plass i naturforvaltningen (foredrag digitalt av Jens Ivar Nergård, medlem i prosjektets ekspertgruppe)

---

Forskningsdagene 2019:

- Mo sáhttet máhtut boahtit ovdan muitaslusain? / Hvordan kan kunnskaper komme frem gjennom fortellinger? (Svanhild Andersen 2019)

- Mo sáhttet dieðut boahtit ovdan báikenamain ja sámi doahpagiin? / Hvordan kan kunnskaper komme frem i stedsnavn og samiske begreper? (Steinar Nilsen)

- Mo sáhttet báikki olbmuid árbevirolaš máhtut boahtit oidnosii monne- ja luomečoaggimis? / Hvordan synliggjøres tradisjonelle kunnskaper i multebærplukking og eggsanking? (Solveig Joks)

---

Avslutningskonferanse 20.-22. sept. 2022

Direktelink til program

---

Arbeidets gang 2019

- Prosjektet hadde oppstartsmøte 5. og 6. mars på Diehtosiida i Kautokeino, og siden samarbeidsmøter pr. internett og to møter på Mearrasiida for prosjektets Porsanger-del.

- Ved Mearrasiida startet prosjektarbeidet ved at Steinar Nilsen laget en oversikt over allerede innsamlet materiale, og har også gjort noen intervju. Resten av arbeidet her starter i mai/juni.

- Det er gjort noen intervju i løpet av sommeren, og det har vært en tur til holmer med folk som sanker egg. Det har også vært en tur til multemyr.

- Høsten 2019: Besøk av John Law, sammen med Solveig Joks. Besøk på holme sammen med flere fra Mearrasiida.

- Oppstart av lokal ressursgruppe (samisk- og norskspråklig)

---

Sankingsprosjektet 2019 holmetur

sankingsprosjektet_2019_holmetur_1040x

På bildet: Thomas Hansen, Solveig Joks, Svanhild Andersen og John Law, på en av holmene i Porsangerfjorden september 2019.

Foto: Kjell M. Derås

---

-Januar: Oppsummering så langt og skisse til artikkel.

-Prosjektmøte i Alta sammen med øvrige prosjektdeltakere.

-John Law fra ekspertgruppa deltok på møtets andre dag.

---

I Porsangergruppa i prosjektet:

-Law besøker Mearrasiida og Havforskningsinstituttet sin feltstasjon i Holmfjord. Veiledning ved Mearrasiida.

-Møter pr. internett 2-3 ganger pr. mnd.

-Møter i lokal språkgruppe, Mearrasiida

---

Arbeidets gang 2021-2022

- Møter pr. internett 2-3 ganger pr. mnd

- Intervju

- Prosjektmøte på Mearrasiida sept. 2021 (Porsangergruppa)

- Prosjektmøte i Alta mai 2022

- Skriving av artikler

- Planlegging og arrangement av konferanse

---

Om artikkelen Frustrated caretakers: Sámi egg gatherers and cloudberry pickers. (Solveig Joks 2022):

Solveig Joks brings up rarely studied, smaller-scale sources and practices of Sámi subsistence: namely, egg gathering and cloudberry picking in coastal Sápmi. According to Joks, in these kinds of practices, ‘we not only look at the world but we are also acting on and constituting that world.’ Her contribution demonstrates the situated nature of traditional knowledge and its inseparability from the people carrying out the activities. These practices constitute what can be referred to as caring knowledge – knowledge centred around care towards the environment and people. By combining experiential and scientifc knowledge.

Sanking i kystsamiske områder