Porsangerfjorden 2.0

Mearrasiida har med stor interesse lest mulighetsstudien Porsangerfjorden 2.0 fra Havforskningsinstituttet, som har en forskningsstasjon i Holmfjord i Porsanger. Og det er tatt initiativ til samarbeid om å studere og hjelpe ærfuglene i Porsangerfjorden. Studien er av interesse også for arbeid med lokal/tradisjonell kunnskap om fjorden.

---

Marinbiolog Hans Kristian Strand som arbeider ved forskningsstasjonen i Holmfjord skriver om ærfugl og blåskjell:

"Blåskjell er en viktig matressurs for ærfugler. Kongekrabber, som har invadert de indre fjordområdene det siste 10-året, spiser også en god del blåskjell. Mearrasiida har tatt initiativ til et lite prosjekt der de ønsker å studere om man kan sette ut strukturer som kan vokse til med blåskjell og om disse i så fall blir besøkt av ærfugler.

---

Strukturene er tilnærmet vedlikeholdsfrie og skal kunne stå ute hele året uten fare for å bli revet med av bølger eller is. Slike prosjekter må ofte utvikle seg over flere år, der man prøver seg litt fram basert på erfaringene man gjør seg underveis. Om det på et tidspunkt skulle vise seg at det oppstår en betydelig konflikt mellom ærfugler og kongekrabber med hensyn til tilgang på matressurser, så kan kanskje dette prosjektet bidra med kunnskap som gjør oss bedre i stand til å foreta gode forvaltningsvalg for fjorden.

For OM det skulle vise seg at det blir en konflikt mellom ærfuglenes og kongekrabbenes mulighet for å skaffe seg mat, vil man i utgangspunktet ha to valg; enten la naturen gå sin gang, noe som sannsynligvis vil bety færre ærfugler, eller ta ned kongekrabbebestanden til et minimum. Veldig mye av verdiskapingen i fjorden er basert på fiske etter kongekrabber. Om vi har kunnskapen som skal til for å tilrettelegge for mer blåskjell har vi en tredje mulighet; vi kan kompensere krabbens konsum med utsetting av strukturer som øker den totale mengden blåskjell i området, og som fuglene har førsteretten til å forsyne seg av, fordi produksjonen er løftet opp fra bunnen.

---

Om behovet oppstår er usikkert, og om man i så fall ønsker å benytte seg av muligheten til å iverksette avbøtende tiltak, er et politisk og forvaltningsmessig spørsmål. Men det som er sikkert er at arbeidet med å utvikle den nødvendige kunnskapen og teknologien må starte noen år før man eventuelt måtte ønske å ta den i bruk." (Innlegg på Mearrasiidas Facebook-side, der "blåskjell-strukturer" for ærfugl var tema

---

porsangerfjorden-2.0_1040

Bildet: Sjekk av "blåskjell-strukturer" som er satt ut i Porsangerfjorden, og som er en del av nevnte samarbeid.