FOODCOAST

2019-2023

Prosjektet FOODCOAST

Coastal foodscapes – a place-based perspective on heritage rooted in coastal ecosystems (FOODCOAST)

- et prosjekt ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) med samarbeidspartnere.

---

Mearrasiida deltar som lokal samarbeidspartner i Porsanger

Prosjektet skal bidra med relevant kunnskap hvordan matproduksjon som kulturarv i kyst-Norge blir fremma og forvalta, og studere sammenhengene mellom produksjon av mat og tilhørende kunnskap, tradisjoner, og økosystemtjenester. Vi vil kartlegge utvalgte områder og undersøke oppfatninger av hindringer og muligheter for forvaltning, bruk og verdsetting av natur- og kulturarv.

Gjennom å granske hvordan næringsutøvere ser for seg framtida vil vi videre undersøke hvordan framtidsvisjoner kan være en ressurs for å finne frem til felles verdier og egenskaper ved landskap der matproduksjon står sentralt. Det overordna målet til FOODCOAST å peke ut alternative veier frem mot en bærekraftig og helhetlig forvaltning av kulturlandskap og naturmiljø med utgangspunkt i ulike produksjonsmønstre for mat i kystområda.

---

Forskningsprosjektet FOODCOAST ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Øvrige deltakere er Nordlandsforskning, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), UiT Norges arktiske universitet, Musene i Akershus (MiA) og Sveriges lantbruksuniversitet.

---

Prosjektet startet i 2019 og avsluttes i 2023. Det er finansiert av Forskningsrådet sitt MILJØFORSK-program.

---

Innlegg på Meron-bloggen

Av Einar Eythórsson, NIKU:

Matproduksjon og landskap i Porsanger – mer enn bare kulturarv

---

Landskapsfortellinger fra Porsanger:

Av Véronique K. Simon Nielsen, NIKU:

Del 1: En ode til fjord og fjell

Del 2: Natur- og kulturkunnskap til hjelp

---

foodcast_samarbeidsmote_2810_2019_mearrasiida_1040x

Samarbeidsmøte på Mearrasiida oktober 2019

FOODCOAST Porsanger