Future Arctic Lives

Mearrasiida deltar som lokal samarbeidspartner i forskningsprosjektet Future Arctic Lives, med Camilla Brattland ved UiT Norges arktiske universitet som nærmeste samarbeidspartner

---

Om bakgrunnen for prosjektet

De siste årene har Arktis opplevd eksepsjonell nedgang i havis og stadig mer uforutsigbart vær på land. Disse store endringene undergraver etablerte mønstre for jakt, fiske, høsting og reindrift i urfolkssamfunn og lokalsamfunn i spredt befolkede områder. Disse endringene skjer i sammenheng med omfattende økonomiske, kulturelle og politiske endringer og økende kommersielle interesser med fokus på de samme områdene.

---

Hovedspørsmål

Hva er de sannsynlige fremtidige konsekvensene og tilpasningsmulighetene for småskala fiskere og ressursbrukere i Arktis i møte med klimaendringer og endringer i biologisk mangfold?

---

Tema og arbeidsområder

Vårt fokus er på tradisjonelle inuittjegere og småskala fiskere på Grønland, samiske reindriftsutøvere og småskala fiskere i Nord-Norge og Sverige. Prosjektet vil ta for seg endringer i biologisk mangfold som følge av klimaendringer og konsekvensene for bygde- og urbefolkning som er avhengige av naturens bidrag til menneskene.

Prosjektet vil også ta for seg politiske og juridiske studier på internasjonalt, EU og nasjonalt nivå som har innvirkning på tradisjonell ressursbruk.

---

Porsanger

Tema i samarbeid med Mearrasiida: kartlegge oppfatninger om økosystemets helse og velferd. For arbeidspakken med fokus på Porsangerfjorden vil det bli vekt å presentasjoner via kart (StoryMaps).

---

Arrangement 08.04.2024
Porsangerfjordens fremtid

Fra prosjektet Porsangerfjord Back to Life
Sámi subsistence harvesting and fisheries in the face of climate and biodiversity change.

Vil det være mulig å restaurere fjorden tilbake til sin storhetstid? I Porsanger jobber forskere sammen med lokalt næringsliv og kunnskapsbærere for å få livet tilbake til fjorden. Hva synes du om restaurering av fjord- og havområder? Les mer om prosjektet Porsangerfjord 3.0 og bidra med din mening på slutten av saken: Om restaurering av fjordøkosystemer og Porsangerfjord 3.0 prosjektet

---

Ottar: Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord

I dette nummeret av Ottar som handler om miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord formidler vi fra FAL-prosjektet i artikkelen «kartlegging av høsting og utmarksbruk i Finnmark til bruk i planlegging og forvaltning»

Vol 69 Nr. 2 (2023): Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord | Ottar (uit.no)


Future Arctic Lives