Lokal samarbeidspartner innen forskning og utvikling


Mearrasiida deltar som lokal samarbeidspartner i forsknings- og utviklingprosjekt (FoU) med aktuelle tema for sjøsamiske områder, som tradisjonell kunnskap, mattradisjoner, sanking, småskala reiseliv, kystsoneplanlegging, økosystemtjenester (hva naturen gir) og kapasitetsbygging. 

I tillegg til formelt samarbeid i prosjekter, har Mearrasiida bidratt til forsknings- og utviklingsarbeid gjennom besøk fra forskere, studenter og andre som jobber med forskning og utvikling som kan komme til nytte i sjøsamiske områder.


AKTUELLE PROJEKTER


FUGLAN VEIT
Forskningprosjekt ved Norges arktiske universitet m.fl.  
Tema: Sjøfugl som del av kystkulturen, inkludert sjøssamisk kultur. Hvordan samarbeid mellom lokal kunnskap og forskning kan bidra til å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler.
Kontaktperson for Mearrasiida: Bente Sundsvold, UiT

Future Arctic Lives
Forskningprosjektprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet m.fl. 
Tema: Klimaendringer og endringer i biologisk mangfold i Arktis, og konsekvenser og titilpasningsmuligheter for småskala fiskere og andre ressursbrukere i Arktis. 
Kontaktperson for Mearrasiida: Camilla Brattland, UiT 

Bærekraftig samisk reiseliv
Forskningsprosjekt ved stipendiat Nina Smedseng på UiT, Norges Arktiske Universitet
Tema: Gjennom å undersøke hvordan attraktive og bærekraftige reiselivsopplevelser utvikles og blir til, ønsker prosjektet å bidra med kunnskap om hva som kreves for at lokale kulturuttrykk og kunnskap kan være ressurs i utviklingen av innovative og bærekraftige reiselivsopplevelser. 

FOODCOAST 
Forskningprosjekt ved NIVA (Norsk institutt for vannforskning), NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) m.fl.
Tema: systemer for matproduksjon, sett i sammenheng med det grønne skiftet.
Kontaktperson for Mearrasiida: Einar Eythorsson, NIKU, avd. Tromsø og Bente Sundsvold, UiT.  


TIDLIGERE SAMARBEID

Sankingsprosjektet 
Forskningsprosjekt ved Samisk høgskole m.fl. 
Tema: Å gjøre kunnskaper synlige - kunnskap om sanking av multer og egg i stedsnavn, språk og fortellinger i kystsamiske områder
Kontaktperson for Mearrasiida: Solveig Joks, som også deltok i prosjektets Porsanger-del. 

IndKnow

(Indigenous knowledge - urfolkskunnskap) 
Forskningsprosjekt ved UiT Det arktiske universitetet m.fl. 
Tema: Integrering av urfolkskunnskap i kartlegging, planlegging og beslutningstaking innen areal- og miljøforvaltning: Samfunnsbaserte konsekvensvurderinger som planleggingsverktøy. 
Kontaktpersoner for Mearrasiida: Camilla Brattland og Else Grete Broderstad ved UiT Norges arktiske universitet. 

CoastChange 
Forskningsprosjekt ved Framsenteret, (avd. for Kyst og fjord) i Tromsø m.fl. 
Tema: Kystsoneplanlegging og økosystemtjenester. Mearrasiida deltok i prosjektets første del i Porsanger. 
Kontaktpersoner for Mearrasiida: Bente Sundsvold og Camilla Brattland, UiT. 

Porsangerfjorden 2.0
En mulighetsstudie fra Havforskningsinstituttet v/ Hans Kristian Strand.
Mearrasiida har meldt interesse for å samarbeide om installasjoner for blåskjell (mat til ærfugl), og tradisjonell kunnskap om Porsangerfjorden.

Fávllis
Fávllis - lokal økologisk kunnskap om fjorder - to prosjekter og et samisk fiskeriforskningsnettverk ved Senter for samiske studier, Uit Norges arktiske universitet.

Árbediehtu
Árbediehtu - samisk tradisjonell kunnskap - Samisk høgskole. Mearrasiida deltok i pilotprosjektet og i første del av oppfølgingsprosjekt.  

---
Prosjektene presenteres mer utfyllende hver for seg (link i prosjektnavnet).

Lokal samarbeidspartner i forskningsprosjekter