Lokale fiskarlagsprotokoller og sjøsamisk fiskerihistorie

Protokoller og korrespondanse fra lokale fiskarlag er viktige kilder til nyere fiskerihistorie i samiske bosetningsområder i kyst- og fjordstrøk.

---

Mearrasiida, i samarbeid med Samisk arkiv i Kautokeino,

Ønsker å bidra til at slike protokoller blir tatt vare på og synliggjort på internett. Pr. i dag er dokumenter fra Billefjord fiskarlag og Kokelv fiskarlag systematisert og registrert i ASTA (et informasjonsystem for arkivbeskrivelse og -gjenfinning).

---

Samisk arkiv samarbeider med DigForsk sin avdeling i Kautokeino.

Neste skritt er at DigForsk skanner dokumentene og lager såkalte skanneprotokoller for gjenfinnbarhet. Materialet blir deretter offentlig tilgjengelig i Arkivportalen, der det allerede er er gjort klart for de skannede dokumentene. (Søk på Billefjord Fiskarlag og Kokelv Fiskarlag i Arkivportalen).

---

En presentasjon av lokale fiskarlagsprotokoller vil synliggjøre fjordfiskernes innsats for å ivareta fjorder som næringsgrunnlag for fjordbefolkningen. Protokollene, som i all hovedsak er fra etterkrigstida, gir innsyn i hvilke saker som har opptatt fiskerne i særlig grad, og hvilke argumenter de har framført for å fremme egne og lokalsamfunnenes næringsinteresser. Fordelingen av fiskeressurser og bekymring for fiskebestandene har vært et stadig tilbakevendende tema i fjordfiskernes henvendelser til fylkesfiskarlaget og fiskerimyndighetene.

---

Ta gjerne kontakt med Mearrasiida hvis dere kjenner til annet fiskarlagsmateriale som kan synliggjøres på denne måten. Mange lokale fiskarlag er lagt ned, og da kan protokoller og korrespondanse stå i fare for å bli kastet.

---

Finnmarksarkivene om arbeidet med å ta vare på fiskarlagsprotokoller.

Kokelv fiskarlag 1962