Om sjøsamenes næring og ressursutnyttelse i Porsangerfjorden

Av Hartvig Birkely

På Sjøsamisk kompetansesenter i Indre Billefjord finnes det en samling av lydopptak med intervjuer med eldre sjøsamer i Porsanger. Mange av intervjuene stammer fra arbeidet med bygdebok for Porsanger på 1980-tallet, mens noen er opptak fra Radio Porsanger eller utført av forskere og museumsansatte, samt undertegnedes egne intervjuer og notater.

De fleste av de intervjuede personene er for lengst gått bort, men deres fortellinger gir mange levende glimt fra en tid som for den yngre generasjon virker fjern og uvirkelig. I denne artikkelen har jeg tatt frem beskrivelser av sjøsamenes fiske og annen ressursbruk i og rundt Porsangerfjorden fra tiden rundt forrige århundreskifte og fram til etterkrigsårene.

For å sette disse beskrivelsene inn i en større sammenheng har jeg tatt med noe historisk informasjon fra andre kilder, men ellers har jeg latt informantene snakke for seg selv, om sine minner og betraktninger om fortiden. Artikkelen er skrevet som en del av et prosjektsamarbeid mellom Sjøsamisk kompetansesenter og Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø, om tradisjonskunnskap og økologiske endringer i sjøsamiske fjordområder (Fávllis).

---

Hele artikkelen

Artikkelen finnes også i publikasjonen "den gang var det jo rikelig med fisk", med artikler fra Fávllis-prosjektet og utgitt av Sjøsamisk kompetansesenter (nå Mearrasiida) i 2011.


Kartutsnitt