Veier i utmark

2012

Vi igansetter et arbeid med å se på de tradisjonelle veiene i utmarka i Porsanger. Historien bak de, hvordan de ble brukt og til hvilket formål

---

Målet med arbeidet

Vi ønsker å sette fokus på folks bruk av de tradisjonelle ferdselsveiene i utmarka og hvilken betydning veiene hadde og fortsatt har som viktig infrastruktur i samiske lokalsamfunn.

Vi ønsker også å se på hvilken status disse veiene har i norsk lovgivning og hvilken oppfatning bygdefolk har om bruken av veiene, forholdet til allmennhet og storsamfunn. Har norsk lovgivning i tilstrekkelig grad ivaretatt samiske interesser i lovsammenheng når det gjelder utmarksveiene, eller har de falt utenfor når det gjelder lovens ivaretakelse av samiske samfunns interesser.

Men først og fremst ønsker vi å samle lokalkunnskapen når det gjelder utmarksveiene.

---

Arbeidets innhold

Vi planlegger å registrere tradisjonelle utmarksveier i Porsanger og historien bak dem. Vi vil gjøre intervjuer med folk som har lokalkunnskapen om bruken av veiene, hvem var opprinnelige brukere, i hvilken sammenheng ble den aktuelle vei brukt, senere utvikling hva gjelder bruken og eventuelle reguleringer med hjemmel i motorferdselloven.

Vi vil på bakgrunn av intervjuene presentere resultatene i vår nettbaserte formidlingsdatabase.

---

Om stien på bildet

Fotstien fra Anopset til Gåradak starter på Anopsetveien. Stien går gjennom et kulturlandskap der det i dag beiter sauer. Området er ellers særpreget ved mange sjeldne planter som krypsivaks, gullull, brudespore, marinøkkel, silkenellik og smalnøkkelblom. Stien går et stykke fra sjøkanten i skogbeviokste områder.

---

Kart

Stiene er merket med rødt på dette kartet. Der finner man også informasjon om de enkelte stiene.


Veier i utmark