Søken i samiske stedsnavn

2016

2016: Et forprosjekt i samarbeid mellom Várdobáiki og Mearrasiida (som da het Sjøsamisk kompetansesenter).

---

Forprosjektet omhandlet om samiske stedsnavn med henvisning til åndelighet/religion, med fokus på metodeutvikling. En av hypotesene var at ettersom samiske samfunn og til dels også faglige perspektiver innen forskning på samiskrelaterte emner har endret seg, kan "ny-lesing" av allerede innsamlet stedsnavnmateriale gi ny og videre kunnskap om mytologi og virkelighetsforståelse i det gamle samiske samfunnet.

---

Mål

Målet med prosjektet var å gjennomføre et faglig arbeidsseminar for å utprøve en metodikk hvor samiske og norske stedsnavn blir satt inn i kontekst av samisk historie, språk, religion og kultur for å "ny-leses" i søken etter samisk mytologisk kunnskap og normer for bruk av landskap. Arbeidsseminaret og forberedelser til dette ble gjennomført som en studie av allerede innsamlede stedsnavn og fortellinger, samt studier av kart for de utvalgte områdene.

---

Områder

Utvalgte områder for de innledende studiene var noen sjøsamiske bosetningsområder i Vest-Finnmark (Porsanger, Revsbotn og Laksefjord) og markasamisk område i Nordre Nordland/Sør-Troms. Også andre geografiske lokaliteter ble brukt som eksempler. Det foreligger et relativt omfattende stedsnavnmateriale fra de deltakende regionene, blant annet tilgjengeliggjort på nettstedet Meron.no, samt utgitte bøker fra Sør-Troms/Nordre -Nordland (2010, 2013). Qvigstads bøker om samiske stedsnavn (1938, 1944) og om samiske eventyr og sagn (1927-29) i disse områdene var også et sentralt grunnlagsmateriale.

---

Bildet er fra Oksfjordhamn i Nord-Troms. Det viser en offerstein kalt Jetneskjerringa, muligens fra samisk Jiehtanasáhkku.

Jetneskjerringa