Stedsnavn i Meron kunnskapsbase

Samiske og andre stedsnavn fra Porsanger, Tana, Laksefjord, Revsbotn og omegn, Repparfjord og Måsøy (kommune) i Finnmark, og fra Nordreisa i Nord-Troms og Ofoten i Sør-Troms

---

I Porsanger og andre områder har det vært iverksatt lokalt registreringsarbeid for å ivareta samiske og andre stedsnavn. I denne kunnskapsbasen deles stedsnavn fra slikt arbeid fra ovennevnte områder.

Stedsnavn fungerer som adresser, men er også et kulturminner. Mange tidligere samisk- og kvensk- og finskspråklige områder er i dag språklig fornorsket, og der finner man få samiske, kvenske eller finske navn. De gjenværende navna på nevnte språk er desto mer verdifulle, men også gamle og nyere norske navn utgjør kulturminner og adresser som må tas vare på.

Det er ønskelig å ha med informasjon om både stedsnavnet og stedet. Dette er fulgt opp i den grad vi har hatt kapasitet til det.

...

Mer om stedsnavn og kart i Meron kunnskapsbase

(Under oppgradering, og kart skiftes ut. Alle kart er derfor ikke tilgjengelig.)


Kartutsnitt stedsnavn i Meron kunnskapsbase Porsanger vest

Gearretnjárstáppát, Činavuohppi / Trollholmsund