Sjøsamisk terminologi i Porsanger og Revsbotn

Samisk språk i kyst- og fjordstrøk står i fare for å forsvinne. Mange gamle ord blir borte, og sammen med dem mye kunnskap. At det i dag brukes en del norske ord er en følge av både den tidligere fornorskningspolitikken og dagens flerspråklighetshverdag. Dessuten forsvinner en del gamle ord som en følge av store endringer innenfor tradisjonell næringstilpasning og annen naturbruk. 

---

Dialektene ved i kyst- og fjordstrøk har mange spesielle ord som speiler naturforhold og historiske forhold i disse områdene. Mange av ordene for fangst og fiske skiller ikke mellom innland og kyst, men det fins en del gamle ord som har med kystlandskap å gjøre, f.eks. deappu ’tang’, morša ‘hvalross’ og flere betegnelser for njuorju ’sel’.

---

Formålet med prosjektet som ble avsluttet i juni 2016, var å dokumentere og formidle ord og uttrykk med tilknytning til fiske og annen bruk av sjø og fjære. Sjøsamisk kompetansesenter har også tidligere arbeidet med sjøsamisk terminologi, og ønsket med dette prosjektet å styrke innsats og opparbeidet kompetanse innenfor dette emnet.

---

Formidling

Innsamlet materiale og bearbeiding er formidlet på nettstedet Meron, i seksjonen ordbank. 

...

Deltakere

Sigvald Persen (daglig leder ved Sjøsamisk kompetansesenter), prosjektleder

Steinar Nilsen (lingvist med hovedfag i samisk og sjøsamisk terminologi som fordypningsemne), intervju og språklig analyse

...

Finansiering

Prosjektet er innvilget støtte fra Sametingets språkmidler. 

Sjøsamisk terminologi i Porsanger og Revsbotn