FOODCOAST

Porsanger FOODCOASTProsjektet FOODCOAST
Coastal foodscapes – a place-based perspective on heritage rooted in coastal ecosystems (FOODCOAST)
- et prosjekt ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) med samarbeidspartnere 

Fra informasjonsskriv til deltakere: 
"NIVA vil fra oktober 2019 til juli 2022 gjennomføre forskningsprosjektet FOODCOAST. Prosjektet skal bidra med relevant kunnskap hvordan matproduksjon som kulturarv i kyst-Norge blir fremma og forvalta, og studere sammenhengene mellom produksjon av mat og tilhørende kunnskap, tradisjoner, og økosystemtjenester. Vi vil kartlegge utvalgte områder og undersøke oppfatninger av hindringer og muligheter for forvaltning, bruk og verdsetting av natur- og kulturarv.

Gjennom å granske hvordan næringsutøvere ser for seg framtida vil vi videre undersøke hvordan framtidsvisjoner kan være en ressurs for å finne frem til felles verdier og egenskaper ved landskap der matproduksjon står sentralt. Det overordna målet til FOODCOAST å peke ut alternative veier frem mot en bærekraftig og helhetlig forvaltning av kulturlandskap og naturmiljø med utgangspunkt i ulike produksjonsmønstre for mat i kystområda.

FOODCOAST-prosjektet er satt sammen av en tverrfaglig forskergruppe som vil jobbe tett på lokale utøvere og forvaltningsaktører på ulike nivå gjennom deltagende aktiviteter og målretta formidling. Forskingsprosjektet er leda av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og blir gjennomført i samarbeid med Nordlandsforskning, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), UiT - Norges Arktiske Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Institusjonene har et felles behandlingsansvar for data innhentet i prosjektet.
 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er ansvarlige for prosjektet, og prosjektet er finansiert av Forskningsrådet sitt MILJØFORSK-program.

Intervju
For å få et innblikk i historisk praksis, og barrierer og muligheter i dagens drift og forvalting, vil det gjennomføres intervju med representanter for næring, lokalsamfunn og forvaltning, samt representanter fra relevante interesseorganisasjoner. Alle informanter blir intervjua i kapasitet av sin rolle, funksjon eller stilling knytt bruk, vern og forvalting av landskap, og det vil derfor bli bedt om løyve til å nytte stillingsbenevnelse og/eller arbeidssted ved publisering av intervjumaterialet." 

Kontaktpersoner for Mearrasiida: Einar Eythórsson, NIKU, avd. Tromsø og Bente Sundsvold, UiT Norges arktiske universitet

Innlegg på Meron-bloggenMatproduksjon og landskap i Porsanger – mer enn bare kulturarv  av Einar Einar Eythórsson


Samarbeidsmøte 2810 2019 Mearrasiida 1040x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsmøte på Mearrasiida oktober 2019