Sanking i kystsamiske områder

Sankingsprosjektet: Kunnskap om sanking av multer og egg i stedsnavn, fortellinger og språk 


Et samarbeidsprosjekt
Mearrasiida er med som lokal samarbeidspartner i et forskningsprosjekt om sanking i kystsamiske områder. Formålet med prosjektet er å beskrive sanking (særlig av bær og egg) i dagens samfunn, og undersøke hvordan kunnskap om sanking kommer til uttrykk i samiske språk, i fortellinger og i stedsnavn. Prosjektet har tre utvalgte forskningsområder: Porsanger (særlig holmer i indre del av Porsangerfjorden), Varanger og Tysfjord. Det har en flerfaglig tilnærming, basert på samfunnsvitenskap og språkfag. 

Prosjekt-tittel: Making knowledges visible: Relational gathering practices and their linguistic and narrative expressions in coastal Sápmi

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen 
Deltakelse og observasjon kan gi tilgang til menneskers “tause” kunnskaper, og i dette prosjektet ønsker vi å delta i aktuelle sankingssaktiviteter. I tillegg vil vi intervjue både kvinner og menn, individuelt og i gruppeintervjuer. Lokale ressursgrupper vil videre bistå med veiledning knyttet til stedsnavn og begreper.

Prosjektet vil bidra til å dokumentere og anerkjenne bærplukking og eggsanking som sentrale samiske høstingspraksiser. Disse to former for høsting har hittil fått lite akademisk oppmerksomhet. På denne måten bidrar prosjektet med ny kunnskap av betydning for samiske samfunn, det norske majoritetssamfunnet, og i en internasjonal urfolkskontekst. Siden prosjektet vektlegger både kvinners og menns sankingspraksiser, utgjør det i tillegg et viktig bidrag til den begrensede forskningen på kvinners naturressursbaserte aktiviteter i Sápmi.

Deltakere
Prosjektleder: Solveig Joks ved Diehtosiida Sámi allaskuvla (Samisk høgskole) i Kautokeino.

Andre deltakere
Stine Rybråten, NINA
Harrieth Aira, Árran
Jorunn Jernsletten, Varanger samiske museum
Svanhild Andersen og Steinar Nilsen, Mearrasiida

Ekspertgruppe: John Law, Kaisa Rautio Helander, Mikkel Nils Sara, Britt Kramvig, MJ Barrett og Jens Ivar Nergård.


Artikler
- Frustrated caretakers: Sámi egg gatherers and cloudberry pickers. (Solveig Joks 2022, i The Sámi World)
Artikkel: Moltebærsanking – samisk tradisjonell kunnskap, identitet og kultur (arran.no) (Harrieth Aira 2021, i Bårjås) 
- Verbing meahcci: Living Sámi lands (Solveig Joks, Liv Østmo, John Law 2020, i Sociological Review)
- Lubmen- ja mannenpráksisat Porsáŋggus. Mo mearrasámi guovllu olbmot dádjadit iežaset birrasii:
  SDÁ 2022: Steinar Nilsen ja Solveig Joks ja Svanhild Andersen | Sámi dieđalaš áigečála (uit.no)
- Duobddága - sijda ja sámevuoda friddjasaje (Harrieth Aira 2022, i Sámi dieđalaš áigečála: 
  SDÁ 2022: Harrieth Aira | Sámi dieđalaš áigečála (uit.no)

Artikler til vurdering i ulike tidsskrift:
- Sankingspraksiser i samiske kystområder: relasjoner, verdier og bærekraft 
- At home in the cloudberry marsh: On the making and remaking of Sámi home place landscapes 
- Knowing and caring for cloudberries: The abandoned attempt of cloudberry cultivation in coastal Sápmi.

Avisinnlegg m.m. 
Kystsamiske sankingspraksiser, og hvordan de kommer til uttrykk i språk, stedsnavn og fortellinger
  Samisk versjon (publisert i tidsskriftet Sámis):
Monnen ja lubmen mearrasámegielas ja muitalusain (både norsk og samisk versjon: Solveig Joks og Steinar Nilsen)
- Levende samiske bygder sikrer språk, kunnskap og selvforsyning (Solveig Joks og Steinar Nilsen, Ságat 2020)
- FeFo og samisk bruk av meahcci (Solveig Joks og Liv Østmo, Ságat 2021)
- Moltebær- og sankingsprosjekt i Tysfjord (Harrieth Aira, Bäjkkeavijssa NuorttaSällto/Lokalavisa NordSalten)

Annet (oppdateres)
- HandsOn Cloudberries | Society for Cultural Anthropology (culanth.org) (Stine Rybråten 2022)

Blogg
- Blogg-innlegg i sankingsprosjektet (eller inspirert av tema sanking og tradisjonell kunnskap. Meronbloggen, Mearrasiida). 

Nettsted
Nesseby Multer


Foredrag (oppdateres)
Hjemme i multemyra (Stine Rybråten 2021)

Forskningsdagene 2019
- Mo sáhttet máhtut boahtit ovdan muitaslusain? / Hvordan kan kunnskaper komme frem gjennom fortellinger? (Svanhild Andersen 2019)
- Mo sáhttet dieðut boahtit ovdan báikenamain ja sámi doahpagiin? / Hvordan kan kunnskaper komme frem i  stedsnavn og samiske begreper? (Steinar Nilsen)Arbeidets gang 2019
- Prosjektet hadde oppstartsmøte 5. og 6. mars på Diehtosiida i Kautokeino, og siden samarbeidsmøter pr. internett og to møter på Mearrasiida for prosjektets Porsanger-del. 
- Ved Mearrasiida startet prosjektarbeidet ved at Steinar Nilsen laget en oversikt over allerede innsamlet materiale, og har også gjort noen intervju. Resten av arbeidet her starter i mai/juni.
- Det er gjort noen intervju i løpet av sommeren, og det har vært en tur til holmer med folk som sanker egg. Det har også vært en tur til multemyr. 
- Høsten 2019: Besøk av John Law, sammen med Solveig Joks. Besøk på holme sammen med flere fra Mearrasiida.
- Oppstart av lokal ressursgruppe (samisk- og norskspråklig)

Sankingsprosjektet 2019 holmetur 1040xArbeidets gang 2020 
-Januar: Oppsummering så langt og skisse til artikkel.
-Prosjektmøte i Alta sammen med øvrige prosjektdeltakere.
-John Law fra ekspertgruppa deltok på møtets andre dag.

I Porsangergruppa i prosjektet:
-Law besøker Mearrasiida og Havforskningsinstituttet sin feltstasjon i Holmfjord. Veiledning ved Mearrasiida.
-Møter pr. internett 2-3 ganger pr. mnd.
-Møter i lokal språkgruppe, Mearrasiida

Arbeidets gang 2021-2022
- Møter pr. internett 2-3 ganger pr. mnd
- Intervju
- Prosjektmøte på Mearrasiida sept. 2021 (Porsangergruppa)
- Prosjektmøte i Alta mai 2022
- Skriving av artikler
- Planlegging av konferanse 

Avslutningskonferanse 20.-22. sept. 2022
Direktelink til program

På bildet: Thomas Hansen, Solveig Joks, Svanhild Andersen og John Law, på en av holmene i Porsangerfjorden september 2019. Foto: Kjell M. Derås